Statut Klubu Gier Bitewnych i Planszowych „Marauder”

czyli nowe porządki
Awatar użytkownika
ShVagYeR
Posty: 140
Rejestracja: 30 maja 2013, o 10:40
Gram w:: KT, WH40k, WHU, Relic

Statut Klubu Gier Bitewnych i Planszowych „Marauder”

Post autor: ShVagYeR » 28 cze 2018, o 10:57

Statut Klubu Gier Bitewnych i Planszowych „ Marauder”

Rozdział I
Postanowienia Ogólne.


§1
Organizacja nosi nazwę: Klub Gier Bitewnych i Planszowych „Marauder”, dalej zwana „Stowarzyszeniem”.

§2
Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.

§3
Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Łódź.

§4
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar województwa łódzkiego.

§5
Stowarzyszenie może współpracować lub być członkiem organizacji krajowych, lub międzynarodowych o podobnym zakresie i charakterze działania. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§6
Stowarzyszenie jest niepolitycznym, niezarobkowym i niezależnym stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym.

§7
Stowarzyszenie działa zgodnie z:
1. Obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem.
2. Statutem Stowarzyszenia.
3. Uchwałami przyjętymi na Walnym Zgromadzeniu.
4. Decyzjami władz Stowarzyszenia.

§8
Stowarzyszenie używa pieczątki z napisem „Klub Gier Bitewnych Marauder”

§9
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu jego członków.

§10
Zarząd Stowarzyszenia nie otrzymuje za swoją działalność żadnego wynagrodzenia oraz nie może czerpać żadnych korzyści materialnych wynikających z działalności Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i środki działania.


§11
1. Upowszechnianie modelarstwa, historii oraz logicznego myślenia poprzez zabawę.
2. Zaspokajanie wszelkimi dostępnymi środkami potrzeb członków Stowarzyszenia w zakresie kontaktu z grami bitewnymi oraz modelarstwem.
4. Propagowanie aktywnego udziału w działalności kulturalnej wśród społeczeństwa w zakresie kontaktu z grami bitewnymi, rekonstrukcjami historycznymi, oraz modelarstwem.
5. Organizowanie i prowadzenie otwartego forum dyskusyjnego dla zainteresowanych zagadnieniami gier bitewnych, rekonstrukcji historycznych oraz modelarstwa.
6. Angażowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym.

§12
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie turniejów, prelekcji, dyskusji, warsztatów, odczytów, galerii, oraz spotkań z twórcami i wydawcami publikacji, oraz produktów związanych z grami bitewnymi, modelarstwem i historią.
2. Organizowanie dla członków regularnych spotkań.
3. Prowadzenie niezarobkowej działalności wydawniczej i prasowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Organizowanie regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych dla miłośników gier bitewnych, rekonstrukcji historycznych oraz modelarstwa.
5. Prowadzenie działalności zmierzającej do odkrywania młodych talentów poprzez konkursy, turnieje, warsztaty twórcze.
6. Zakładanie i prowadzenie zbiorów materiałów tematycznych.
7. Współpracę z organizacjami i instytucjami kulturalnymi.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.


§13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych

§14
1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel RP będący osobą fizyczną, który uznaje Statut Stowarzyszenia, zgłasza pisemną deklarację członkowską, zobowiązuje się do regularnego opłacania składek członkowskich oraz zostaje zaakceptowany przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Deklaracje osób niepełnoletnich, które nie przekroczyły lat 18, będą rozpatrywane przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz będą wymagały podpisu rodzica lub prawnego opiekuna.
3. Cudzoziemiec zamieszkujący terytorium RP może zostać członkiem Stowarzyszenia po złożeniu pisemnego oświadczenia dla przedstawicieli Zarządu.

§15
1. Członkiem honorowym może zostać każdy obywatel RP..
2. Członek wspierający jest zwolniony od opłacania składek członkowskich.
3. Status członka wspierającego przyznaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub członka stowarzyszenia.

§16
1. Członkiem honorowym może zostać każdy obywatel RP.
2. Członek honorowy jest zwolniony od opłacania składek członkowskich.
3. Status członka wspierającego przyznaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub członka stowarzyszenia.

§17
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. Do uczestniczenia w pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie i we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi zasadami.
2. Wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia, poddawać krytyce ich działalność oraz zwracać się do nich z pytaniami, skargami, odwołaniami oraz wnioskami.
3. Korzystać z materiałów, sprzętu, wydawnictw i innych dóbr Stowarzyszenia.
4. Nosić odznaki i legitymację Stowarzyszenia.
5. Reprezentować Stowarzyszenie na imprezach ogólnopolskich za zgodą władz Stowarzyszenia.
6. Wnioskować o nadanie tytułu członka honorowego lub wspierającego, dla osób przez siebie wybranych.

§18
Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie uchwał.
2. Dbać o mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro wszystkich jego członków.
3. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz popularyzować jego idee.
4. Regularnie opłacać składki członkowskie.
5. Swoją postawą, czynami i słowami nie naruszać dobrego imienia oraz nietykalności innych osób.

§19
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zgromadzeniu i spotkaniach Zarządu jako czynnik opiniotwórczy. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający lub honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający lub honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§20
1. Członek naruszający obowiązki określone w §18 Statutu może być ukarany przez Komisję Rewizyjną następującymi karami:
a) Upomnieniem.
b) Ograniczeniem uprawnień członkowskich.
c) Zawieszeniem w prawach członka do sześciu miesięcy.
d) Wykluczeniem ze Stowarzyszenia.
e) Pieniężną za zniszczenie mienia Stowarzyszenia.
2. Członek ma prawo odwoływać się od udzielonej mu kary do Zarządu, którego decyzja jest ostateczna.
3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia może nastąpić po upływie 1 roku od daty wykluczenia.

§21
Członkostwo ustaje na skutek:
1. Rezygnacji złożonej na piśmie dla Zarządu.
2. Skreślenia z powodu nieopłacania składek przez 3 miesiące, mimo upomnienia, z wyjątkiem przypadków losowych.
3. Wykluczenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Zgonu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia


§22
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie.
b) Zarząd.
c) Komisja Rewizyjna.

§23
Kadencja władz.
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa jeden rok.
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu Walnego Zgromadzenia, większością głosów.

§24
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje: Prezes, Wiceprezes, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej trzech członków zwyczajnych stowarzyszenia. Nie rzadziej niż raz na rok. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia winni być powiadomieni o takim wydarzeniu co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Poinformowanie członków o dacie i miejscu spotkania leży w gestii Zarządu, Który winien przekazać członkom wszystkie niezbędne informacje drogą telefoniczną, bądź krótką wiadomością tekstową „SMS”
5. Aby uchwały/decyzje podjęte na Walnym Zgromadzeniu nabrały mocy prawnej muszą być przegłosowane większością głosów w głosowaniu jawnym oraz muszą w nim uczestniczyć co najmniej trzej członkowie Stowarzyszenia, co najmniej jeden reprezentant Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
6. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn w czasie w Walnego Zgromadzenia, nie będzie możliwości podjęcia decyzji/uchwały przeznaczonej na to Walne Zgromadzenie. Istnieje możliwość zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, od 24godzin do 7dni po terminie pierwszego Walnego Zgromadzenia. W czasie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia decyzje/uchwały niezależnie od ilości obecnych członków stowarzyszenia zostaną poddane głosowaniu, za czym idzie zostaną przyjęte lub odrzucone większością głosów. Wyjątek stanowią zmiany w samym statucie, które nie mogą być dokonywane w trybie nadzwyczajnym.
7. O terminie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie, Zarząd informuje członków o dacie i miejscu spotkania, oraz przekazuje wszystkie niezbędne informacje droga telefoniczną, bądź krótką wiadomością tekstową „SMS”

§25
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane także:
a) na podstawie uchwały Zarządu
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej
c) na wniosek co najmniej 5 członków
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje sprawy, dla których zostało zwołane.
3. Aby uchwały/decyzje podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu miały moc prawną wymagana jest obecność co najmniej jednego członka Stowarzyszenia oraz reprezentanta Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni po ukończeniu 16 roku życia,
b) z głosem opiniotwórczym — członkowie zwyczajni poniżej 16 roku życia, członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
5. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
6. W razie kwestii spornych decydujący głos ma:
a) Prezes
b) Wiceprezes (w razie nieobecności Prezesa)
c) Przewodniczący komisji rewizyjnej (w razie nieobecności Prezesa i Wiceprezesa)
d) Reprezentant Zarządu (w razie nieobecności Prezesa, Wiceprezesa i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)
7) Wszystkie decyzje/uchwały Walnego Zgromadzenia wchodzą w życie 24h po ich uchwaleniu.

§26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Wybór lub odwołanie członków Zarządu
2. Uchwalanie zmian w statucie (co najmniej większością 2/3 głosów, przy minimum połowie członków Stowarzyszenia obecnych na głosowaniu )
3. Wybór lub odwołanie członków Komisji Rewizyjnej.
4. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
6. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia oraz budżetu.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego lub wspierającego na wniosek Zarządu, lub członka Stowarzyszenia.
8. Uchwalanie programu i kierunków działalności merytorycznej
9. Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości opłat składki członkowskiej (co najmniej większością 2/3 głosów, przy minimum połowie członków Stowarzyszenia obecnych na głosowaniu )
10. Zatwierdzenie planów budżetowych (co najmniej większością 2/3 głosów)
11. Podejmowanie decyzji odnośnie dysponowania zasobami Stowarzyszenia.
12. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
13. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.


§27
1. Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej trzech zwyczajnych członków Stowarzyszenia, reprezentanta Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Wyjątek stanowią §26.2 oraz §26.9 gdzie wymagana jest co najmniej połowa członków. Oraz §26.13 gdzie wymagana jest obecność co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3. Uchwały bądź decyzje uchwalane przez Walne Zgromadzenie są w głosowaniu jawnym. Na prośbę co najmniej połowy obecnych członków przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie tajne.

§28
1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z 3 osób, w tym prezesa oraz wiceprezesa.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Realizacji celów statutowych stowarzyszenia
b) Wyznaczenie terminu Walnego Zgromadzenia
c) Wnioskować o nadanie tytułu członka honorowego lub wspierającego, dla osób przez siebie wybranych.
d) Opracowywanie projektów uchwał i przepisów wewnętrznych
e) Wyznaczanie propozycji na Walne Zgromadzenie co do kierunku rozwoju stowarzyszenia oraz dysponowania środkami materialnymi będącymi na stanie stowarzyszenia.
f) Realizacja postanowień Walnego Zgromadzenia, wszystkimi dostępnymi środkami w granicach określonych przez statut.
g) Przyznanie środków z kasy stowarzyszenia na realizację imprez związanych z działalnością stowarzyszenia (turniej, prelekcja, prezentacja etc).
h) Dysponowanie dobrami Stowarzyszenia według wskazań Walnego Zgromadzenia
i) Rozpatrywanie podań o członkostwo w Stowarzyszeniu
3. Członkowie Zarządu reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz oraz wewnątrz Stowarzyszenia i działają w jego imieniu.
4. Prezes jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji składek, obsługi konta bankowego Stowarzyszenia oraz do 10-go każdego miesiąca podać do ogólnej wiadomości członków Stowarzyszenia stan konta bankowego Stowarzyszenia wyszczególniając przychody i wydatki.
5. Każdy z członków Stowarzyszenia, podczas trwającej kadencji może piastować tylko jedno stanowisko we władzach Stowarzyszenia.

§29
1. Zarząd zbiera się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności całego Zarządu Stowarzyszenia.

§30
1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
2. Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność merytoryczną i finansową Stowarzyszenia, do zakresu jej obowiązków należy także:
a) rozpatrywanie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nie przestrzegania Statutu i uchwał Stowarzyszenia zgłoszonych przez członków stowarzyszenia.
c) wybór spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie co najmniej 2 razy w roku kontroli działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności
b) występowanie na podstawie ustalenia kontroli wnioskami pokontrolnymi do Zarządu
c) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
d) składanie na obradach Zarządu oraz na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań z całokształtu swej działalności
e) Przewodniczący komisji rewizyjnej zajmuje się przechowywaniem dokumentacji Stowarzyszenia.
f) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia
g) występowanie na Walnym Zgromadzeniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

§31
1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się na Walnym Zgromadzeniu na następujących zasadach:
a) Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia może przedstawić swojego kandydata. Liczba zgłoszonych kandydatów jest nieograniczona.
b) Kandydat musi mieć ukończone 18 lat i być członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia.
c) Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia posiada jeden głos. Głosy oddawane są na zgłoszonych kandydatów.
d) Głosowanie jest jawne.
2. W razie zdekompletowania składu Zarząd bądź Komisji Rewizyjnej władze te mają prawo do uzupełnień osobowych pod warunkiem, że liczba uzupełnionych nie przekroczy 1/3 liczby członków z wyboru.
3. W przypadku zdekompletowania składu władz przekraczającego 1/3 liczby członków zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu dokonania wyborów uzupełniających.

Rozdział V
Sposób reprezentacji


§32
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków Zarządu.
2. Do składania wniosków w sprawach innych niż majątkowe wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia.


§33
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia
b) inne prawa majątkowe
c) środki pieniężne
d) Majątek ten służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a) składek członkowskich
b) opłaty wpisowej
c) dotacji, darowizn, spadków i zapisów
d) dochodów z działalności własnej oraz majątku publicznego
e) wpływów z ofiarności publicznej
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia uchwala Walne Zgromadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§34
Dla ważności pism oraz dokumentów Stowarzyszenia wymagane są podpisy przynajmniej 2 członków zarządu.

§35
1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie budżetu obejmującego dochody i wydatki.
2. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

§36
Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia/pozbycia się majątku trwałego wymagają zgody Walnego Zgromadzenia.

Rozdział VII
Likwidacja Stowarzyszenia


§37
1. Uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.
2. Po przegłosowaniu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zarząd powołuje Likwidatora
3. Likwidator powiadamia o fakcie rozwiązania Stowarzyszenia wszystkich członków Stowarzyszenia, rozdysponowuje w różnym stopniu dobra Stowarzyszenia pomiędzy członków Stowarzyszenia oraz dopełnia wszystkich formalności urzędowych temu towarzyszących.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 3 marca 2018 r.
Zablokowany